Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Website: de website www.horecagoedkoop.nl

Producten: alle zaken en roerende goederen welke worden aangeboden via de website: www.horecagoedkoop.nl dan wel worden aangeboden in de verkoopruimte.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon welke Producten of diensten afneemt van Drankengilde B.V. / Horecagoedkoop.nlArtikel 1. Identiteit van de ondernemer

2.1 Drankengilde B.V. handelt onder de namen ‘Drankengilde’ en ‘horecagoedkoop.nl’, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Stavangerweg 49, 9723 JC te Groningen.

2.2 Drankengilde B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 65699467.Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Drankengilde B.V. als leverancier enerzijds en de wederpartij anderzijds ten aanzien van producten zoals door Drakengilde B.V. middels de Website te koop en/of te huur worden aangeboden. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door Drankengilde B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen kort van kracht blijven.Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en acties van Drankengilde B.V. zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten, zolang de voorraad strekt.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Drankengilde B.V. en de wederpartij komt tot stand via de Webstie op het moment dat de wederpartij de vier stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en wederpartij derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Drankengilde B.V. heeft verzonden.

4.2 De overeenkomst welke niet met tussenkomst van de Website is gesloten tussen Drankengilde B.V. en de wederpartij komt tot stand zodra de wederpartij het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de wederpartij bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden.

4.4 Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen van de huurders welke voortvloeien uit de overeenkomst.

4.5 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier via de Website door Drankengilde B.V. is overeenkomst tussen Drakengilde B.V. en de wederpartij onherroepelijk en kan deze niet meer door wederpartij (niet-consument) worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Drankengilde B.V. zich het recht voor om de overeenkomst met de wederpartij binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.6 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Drankengilde B.V. binnen 24 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de wederpartij zenden. Drankengilde B.V. zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de wederpartij uitdrukkelijk wordt aanvaard.Artikel 5. De prijs

5.1 De prijzen van de producten, zoals vermeld op de website en in de verkoopruimte, zijn exclusief bezorgkosten.

5.2 De prijzen van de producten, zoals vermeld op de website en in de verkoopruimte, zijn exclusief BTW, emballage en verpakkingsbelasting.

5.3 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de wederpartij een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het gewicht van de desbetreffende bestelling.

Orderbedrag boven €1000 exclusief B.T.W. en emballage worden gratis verzonden.

Voor verzending naar en retouren van de waddeneilanden wordt door onze transporteur een toeslag van € 45,00 in rekening gebracht.

5.4 Drankengilde B.V. behoudt het recht de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de BTW of enige andere overheidsheffing, transportkosten, lonen, een stijging van de aankoopprijzen of een hogere inkoopprijs van de leverancier.Artikel 6. Levering

6.1 Levering geschiedt:

Door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Drankengilde B.V..
Door aflevering van het verkochte op de afgesproken locatie van wederpartij.
6.2 Indien de wederpartij voor 24:00 uur een bestelling plaatst en betaalt, wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling op de volgende werkdag door Drankengilde B.V. verzonden, tenzij de wederpartij op de website een afwijkende leverdag opgeeft.

6.3 Indien de wederpartij na 24:00 uur een bestelling plaatst en betaalt, wordt de betreffende bestelling de volgende werkdag na ontvangst van de betaling verzonden. Als de wederpartij bijvoorbeeld op vrijdag om 17:00 uur bestelt, wordt deze bestelling de maandag daaropvolgend door Drankengilde B.V. verzonden.

6.4 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Drankengilde B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de wederpartij als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

6.5 Levering van door de wederpartij (niet-consumenten) bestelde producten geschiedt uit het magazijn van Drankengilde B.V.. Het eigendom en het risico van de bestelde producten gaat derhalve over op de wederpartij op het moment dat de bestelde producten het magazijn van Drankengilde B.V. verlaten.

6.6 Drankengilde B.V. is gerechtigd om de door de wederpartij bestelde producten in gedeelten aan de wederpartij te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Drankengilde B.V..

6.7 De door de wederpartij bestelde producten worden door een externe transporteur op het door de wederpartij opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, zal de transporteur contact opnemen met de wederpartij om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. De transporteur kan extra kosten in rekening brengen voor deze diensten. Indien bij de tweede levering niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen zal Drankengilde B.V. voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

6.8 De verzending van de producten is tot aan het ogenblik van de aflevering aan de transporteur of wederpartij (bij afhalen) voor risico van de Drankengilde B.V..Artikel 7. Betaling

7.1 De wederpartij kan de bestelde producten op de website betalen middels iDEAL of middels vooruitbetaling.

7.2 Indien de betaling niet volledig binnen de afgesproken termijn is voldaan is Drankengilde B.V. gerechtigd een rentevergoeding te eisen van 3% per maand met een maximum van €300. De wederpartij neemt de incassokosten en buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening.

7.3 Drankengilde B.V. is gerechtigd een aanbetaling te vragen aan de wederpartij van maximaal 50% van het totaalbedrag op de eindfactuur.

7.4 Indien de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt is de koper in verzuim. Een ingebrekestelling is hiertoe geen vereiste.

7.5 Overeengekomen kortingen op de prijs welke zijn gebonden aan de betalingstermijn, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn betaald is.

7.6 Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door verkoper.Artikel 8. Reclames en retourzendingen

8.1 Indien Drankengilde B.V. onjuiste of het onjuiste aantal producten levert dient de wederpartij Drankengilde B.V. hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Drankengilde B.V. omgeruild of opgehaald, mits de betreffende producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Drankengilde B.V. zal abusievelijk niet-geleverde producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

8.2 De wederpartij dient bij in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in de verkoopruimte van Drankengilde B.V. kunnen worden geconstateerd dienen door de wederpartij direct te worden gemeld. Indien de wederpartij verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigd voordat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

8.3 Wanneer de wederpartij een product heeft ontvangen waar voor ontvangst schade en/of gebreken, buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan, dient de wederpartij Drankengilde B.V. hiervan direct na levering schriftelijk op de hoogte stellen per e-mail (info@horecagoedkoop.nl) dan wel op een andere directe wijze en dient de wederpartij dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Drankengilde B.V. zal Drankengilde B.V., naar keuze van de wederpartij, (i) het aankoopbedrag van het betreffende product aan de wederpartij retourneren, of (ii) het betreffende product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Drankengilde B.V. is te allen tijde gerechtigd om de door wederpartij geclaimde schade ter plaatse te controleren.

8.4 Indien de wederpartij niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de wederpartij zoals vermeld in voornoemde artikelen.

8.5 Leveringen worden deels verzorgd via door Drankengilde B.V. ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

8.6 In geval van annulering voor 24 uur voor verzending door de wederpartij is Drankengilde B.V. gerechtigd een annuleringsvergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen ten hoogte van de bezorgkosten plus 5% van het totaalbedrag. In geval van annulering binnen 24 uur voor verzending door de wederpartij is Drankengilde B.V. gerechtigd de volledige kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.Artikel 9. Retouren Evenementen

9.1 Overgebleven producten van uw evenement kunt u retourneren, mits deze uit de categorie komen waarvan producten terug mogen worden gestuurd. Hieronder valt: bier fusten, bier kratten, frisdrank kratten en PET-flessen

9.2 Wij vragen collivergoeding bij volle producten. De vergoedingen zijn €7 per vol fust en €3,50 per volle krat.

9.3 Alleen producten die ongeopend en in originele verpakking zitten kunnen retour genomen worden.

9.4 Sterke dranken en andere producten die niet in punt 9.1 worden genoemd, kunnen in GEEN geval retour genomen worden.Artikel 10. Emballage

10.1 Op niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt statiegeld geheven.

10.2 Indien emballage eigendom blijft van Drankengilde B.V. is de wederpartij verplicht het materiaal aan Drankengilde B.V. af te geven.

10.3 Drankengilde B.V. kan voor teruggave van Emballage een termijn stellen waarbinnen de teruggave moet zijn geschied. Bij niet tijdige teruggave treedt verzuim in zonder dat de koper in gebreke dient te worden gesteld.

10.4 Emballage dient gesorteerd, opgestapeld en ingesealed aangeboden te worden. Drankengilde B.V. kan een sorteervergoeding in rekening brengen voor NIET gesorteerde emballage.

10.5 Drankengilde B.V. accepteert alleen Emballage die ook bij hun is aangeschaft.

10.5 Drankengilde B.V. accepteert geen blikjes en is ook niet verplicht hier de emballage van aan te nemen.Artikel 11. Huurtermijn

11.1 Een huurtermijn geldt voor maximaal 3 dagen (72 uur) inclusief de dagen van afhalen en retourneren. Deze huurperiode geldt als periode waarin de huurder het gehuurde onder zich heeft en aansprakelijk is voor het gehuurde.

11.2 Heeft de huurder het gehuurde langer in zijn bezit dan is Drankengilde B.V. gerechtigd dit als een nieuwe huurperiode te berekenen telkens voor (72 uur) totdat het gehuurde is geretourneerd.

11.3 Een gesloten huurovereenkomst geldt voor een overeengekomen periode. Indien de wederpartij na afloop van deze periode niet het gehuurde ter beschikking van Drankengilde B.V. heeft gesteld en/of Drankengilde B.V. de gelegenheid heeft om het gehuurde af te halen of te doen afhalen verbeurt de wederpartij aan Drankengilde B.V. een boete gelijk aan de verhuursom per dag, onverminderd het recht van Drankengilde B.V. volledige schadevergoeding te vorderen.

Waarborgsom

11.4 Drankengilde B.V. is gerechtigd over het gehuurde, voorafgaande aan de verhuring, een betaling van een waarborgsom te vorderen van de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen. Drankengilde B.V. is verplicht tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. Het restant indien Drankengilde B.V. niets meer van de wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

11.5 Drankengilde B.V. is gerechtigd openstaande vorderingen op de wederpartij te verrekenen met de ontvangen waarborgsom. Deze verrekening kan tijdens de overeenkomst plaatsvinden.

Locatie

11.6 De wederpartij bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geplaatst. De wederpartij staat in dat het gehuurde op de plaats van gebruik en/of opslag veilig is zonder kans op beschadiging aan het gehuurde of kans op beschadiging aan andermans zaken. Drankengilde B.V. behoudt het recht de plaats te wijzigen indien de gekozen locatie door de wederpartij hem onveilig en/of ondergeschikt en/of niet zonder risico voor schade voorkomt.

11.7 Wanneer het gehuurde door Drankengilde B.V. wordt geplaatst bij de wederpartij, is de wederpartij verplicht Drankengilde B.V. inlichtingen te verstrekken over de aanwezigheid van eventuele leidingen, bekabeling, buizen en andere werken in of op de grond.

11.8 De wederpartij draagt vanaf het moment van afleveren van het gehuurde het gehele risico en de verantwoordelijkheid over het gehuurde.

11.9 De wederpartij is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen eigen veroorzaakte schade dan wel door derden of beschadiging wegens, verlies, diefstal, vandalisme, vernieling, brand, storm, etc.

11.10 Artikel 8 is overeenkomstig van toepassing op huur.

11.11 Huurder is niet bevoegd het gehuurde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drankengilde B.V. te onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik te geven.Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

12.1 Drankengilde B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website en in de verkoopruimte.

12.2 Drankengilde B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar of haar medewerkers opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.3 Overmacht situaties die in ieder geval niet voor risico van Drankengilde B.V. komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie en/of op de website.

12.4 Indien de wederpartij (niet-consument) zich beroept op overmacht zullen de verplichtingen van de wederpartij worden opgeschort.

12.5 Indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door een der partijen (niet-consument) worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen verderen. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is voldaan, dan wel gepresteerd, wordt tussen partijen naar rato verrekend.

12.6 Drankengilde B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en wederpartij vrijwaart Drankengilde B.V. tegen eventuele schadeclaims van derden. Drankengilde B.V. kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Drankengilde B.V. ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

12.7 Drankengilde B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

12.8 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Drankengilde B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12.9 Drankengilde B.V. beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens afnemer tot die gevallen waarin de afnemer bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Drankengilde B.V.. Drankengilde B.V. beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door Drankengilde B.V. geleverde producten, welke tot de schade hebben geleid.

12.10 Verdere aansprakelijkheid van Drankengilde B.V. voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar werknemers en hulppersonen wordt uitgesloten, uit welken hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade, alsook gevolgschade of bedrijfsschade. De afnemer vrijwaart Drankengilde B.V. tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald.

12.11 Indien Drankengilde B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien Drankengilde B.V. dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Drankengilde B.V.. Voor alle door Drankengilde B.V. geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat Drankengilde B.V. bij consumering dan wel gebruik van deze producten na deze houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. De afnemer garandeert aan Drankengilde B.V. dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht of geconsumeerd. De afnemer vrijwaart Drankengilde B.V. voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het gebruik of consumeren van door Drankengilde B.V. aan afnemer geleverde producten, indien deze door afnemer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt of verkocht.Drankengilde B.V.Artikel 13. Ontbinding

13.1 In geval van een huurovereenkomst is de Horcegoedkoop.nl bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang – voor zover niet anders is bepaald - door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder zijn verplichtingen jegens Drankengilde B.V. niet nakomt, onverminderd het recht van Drankengilde B.V. op schadevergoeding.

13.2 In geval van een koopovereenkomst gesloten tussen Drankengilde B.V. en de wederpartij handelend als consument, is de wederpartij bevoegd de koopovereenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien Drankengilde B.V., ondanks een ingebrekestelling met daarin opgenomen een redelijke periode tot nakoming van minimaal 14 dagen, toerekenbaar tekortschiet in nakoming van enige op hem rustende verplichting.

13.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst is het voor de wederpartij mogelijk de niet aangebroken flessen, boxen, kratten, kisten, vaten etc. te retourneren aan Drankengilde B.V.. De wederpartij ontvangt de waarde van de geretourneerde artikelen terug in Euro's. Bij een retourzending brengt Drankengilde B.V. 25% in rekening over het totaal bestelbedrag exclusief BTW en emballage. De waarde van aangebroken flessen, boxen, kratten, kisten, vaten etc. worden in geval van ontbinding niet vergoed door Drankengilde B.V. aan de wederpartij. Niet geretourneerde goederen dienen vergoed te worden. De kosten van retournering zijn voor rekening van de wederpartij.Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Het eigendom van alle door Drankengilde B.V. geleverde Producten blijft bij Drankengilde B.V. tot aan het moment van de algehele voldoening van alle door de wederpartij aan Drankengilde B.V. verschuldigde bedragen.

14.2 Het is wederpartij niet toegestaan zolang geen algehele betaling van alle verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. De hem geleverde Producten te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook, indien de wederpartij handelt uit naam van zijn bedrijf uit zijn bedrijf te brengen. Dit recht vervalt per direct indien de betalingstermijn is verstreken.Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Drankengilde B.V. nageleefd. wederpartij hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de wederpartij door in te loggen op de Website en de te klikken op het ‘Inloggen’ gedeelte van de Website.

15.2 Drankengilde B.V. zal de door de wederpartij verstrekte gegevens opnemen in een beveiligd bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de wederpartij en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de wederpartij in het geding komt.Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Drankengilde B.V. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Drankengilde B.V. daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Drankengilde B.V. of de wederpartij. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.